36 KẾ SÁCH CỦA TÔN TỬ – KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN

Kế sách “Điệu hổ ly sơn” là kế sách thứ 7 trong nhóm kế sách “Bảo toàn kinh doanh”

son-nha-binh-duong

Tiếp tục đọc

36 KẾ SÁCH CỦA TÔN TỬ – KÊ CÂN KẾ

Kế sách “Kê cân kế” là kế sách thứ tám trong nhóm kế sách “Bảo toàn kinh doanh”

 

son-nha-binh-duong

Tiếp tục đọc